OVKK zoekt ervaren en verbindende voorzitter (m/v)

Om de professionalisering van onze organisatie verder vorm te geven zijn we op zoek naar een nieuwe ervaren en verbindende voorzitter (m/v)

De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een dorp dan de eigen inwoners? De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) helpt hen daarbij. We zijn een actieve vereniging voor ondersteuning en belangenbehartiging van dorpen, buurtschappen, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en initiatiefgroepen. We werken daarnaast samen met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden. Denk aan gemeenten, de provincie Overijssel, Arcon en Stimuland. Zie ons als de brug tussen overheden en maatschappelijke organisaties aan de ene kant en de dorpsbelangen en dorpshuizen aan de andere kant. We vertegenwoordigen nu zo’n 120 leden (dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties). Ons motto is: “Samen werken aan krachtige kernen”.  Om de leefbaarheid te behouden in de Overijsselse dorpen moet er gewerkt worden en dat lukt ons alleen als we dit samen doen. Samen met onze leden, maar ook samen met het bestuur, de adviseurs en medewerkers werken we met veel plezier en energie aan leefbare Overijsselse dorpen,  Onze huidige voorzitter, Roy de Witte, is gedeputeerde geworden voor de provincie Overijssel. Om de professionalisering van onze organisatie verder vorm te geven en te werken aan de zichtbaarheid bij alle relevante stakeholders zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuwe:

ervaren en verbindende voorzitter (m/v)

 

Het Takenpakket
 • Je zorgt voor bekendheid bij de relevante doelgroepen van de OVKK, zodat de vereniging aan steeds meer aangesloten dorpsbelangenorganisaties/dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven op het brede terrein van leefbaarheid, dorps- en dorpshuisontwikkeling kan ondersteunen;
 • Je hebt ervaring met het creeeren van draagvlak bij verschillende organisaties en personen;
 • Je treedt namens de OVKK op als woordvoerder in gesprekken en bijeenkomsten, maar ook in de media;  
 • In deze functie sla je de brug tussen de wensen van onze leden enerzijds en overheden en maatschappelijke organisaties anderzijds. Je kent de ontwikkelingen in de verschillende werelden en weet deze te vertalen naar concrete acties die passen bij de belangenvereniging die wij zijn;
 • Je werkt mee in een lerende organisatie, geeft leiding op inspirerende wijze en deelt ervaringen en opgedane kennis met collega’s en achterban;
 • Je bent de verbindende schakel tussen het landelijke netwerk voor kleine kernen (LVKK) en de OVKK.
 • Het bestuur stelt de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag vast en is hiermee verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beleid op hoofdlijnen. Je zit de bestuursvergaderingen voor die eens per maand plaatsvinden.  4x per jaar vindt voorafgaand aan de bestuursvergadering een overleg plaats met de adviseurs die verbonden zijn aan de OVKK; 
 • Ook stelt het bestuur de meerjarendoelstellingen en de te voeren strategie van de OVKK vast.
 • Je vertegenwoordigt de OVKK op relevante momenten en onderhoud contacten met verschillende maatschappelijke organisaties, overheden en politici in Overijssel. 
 • De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de communicatieadviseur en heeft ook het onderwerp communicatie in zijn of haar portefeuille. 

 

Wat verwachten wij van jou?
 • Aantoonbare betrokkenheid met het thema leefbaarheid op het platteland in Overijssel;
  Enkele jaren bestuurservaring, bestuurservaring binnen het sociale domein is een pré;
 • Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
  Een relevant netwerk binnen Overijssel op het gebied van leefbaarheid, sociale kwaliteit en wonen;
 • Je kunt goed spreken in het openbaar;
 • Je bent in staat om verbindingen te leggen met bestuurders en de boodschap van de OVKK verder te brengen;
 • Je beschikt over de kennis en vaardigheden om op een goede manier de relatie te onderhouden met de aangesloten organisaties en andere partijen;
 • Je hebt affiniteit met communicatie en pr.  


Wij bieden:

Een mooie en inspirerende organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, deskundige en betrokken professionals en een maatschappelijk relevante missie;

 • Een uitdagend takenpakket waarin de strategische aspecten van de functie extra aandacht krijgen;
 • Een gedreven en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging en het Overijsselse platteland;
 • Deskundige en betrokken medewerkers die zorgen voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden;
 • Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed en je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Solliciteren

Je kunt reageren tot uiterlijk 31 juli. Dit kan door je motivatiebrief en CV te sturen naar info@ovkk.nl onder vermelding van vacature voorzitter OVKK.   Telefonische inlichtingen bij Jaap Alberda, secretaris. Hij is bereikbaar via 06 43 98 94 58.  De sollicitatiecommissie, bestaat uit twee bestuursleden en een adviseur.