Resultaten vragenlijst: "Hoe werkt Overijssel aan de leefbaarheid?"

De OVKK werkt samen met partners en inwoners aan krachtige kernen en een leefbaar platteland. Mooi werk vinden we dat! Om echt van meerwaarde te kunnen zijn, willen we goed aansluiten bij de praktijk waar onze leden, inwoners en partners in Overijssel mee te maken hebben. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Op de vragenlijst hebben 44 mensen gereageerd. De resultaten sluiten mooi aan bij onze plannen. Hoewel we niet kunnen spreken van een representatief onderzoek, geven de antwoorden wel een mooi beeld van de energie en de ideeën die leven op het platteland. Lees je mee?
 

OVKK bekend bij overgrote deel van de deelnemers

Om ons werk goed te kunnen doen en de Overijsselse inwoners te kunnen helpen, is het belangrijk dat mensen ons kennen en ons weten te vinden. Het overgrote deel van de respondenten heeft aangegeven ons te kennen.

Ken je de OVKK en weet je wat wij doen?

Kans voor dorpen en OVKK

Nog lang niet iedereen maakt gebruik van de dienstverlening en kennis die de OVKK bezit. Hier ligt wat ons betreft een kans. Het bestuur zet de komende jaren in op meer en beter contact met de achterban. Nu in coronatijd hebben we een mooie samenwerking met de provincie Overijssel om de dorpshuizen, buurtcentra en mfa’s te helpen om te gaan met de uitdagingen in coronatijd. Denk aan de uitdagingen en kansen rond de 1,5 meter samenleving en de teruggang in inkomsten door sluiting. Dit soort projecten helpen ons bij het vergroten van onze naamsbekendheid. 

Hebben jullie als dorp wel eens gebruik gemaakt van de diensten van de OVKK?

 

Onderwerpen waar we dorpen het meest mee helpen

De mensen die aangaven al wel gebruik gemaakt te hebben van de OVKK, heeft dat vooral gedaan met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Dorpsvisies
 • Visie op maatschappelijk vastgoed en hulp bij exploitatievraagstukken
 • Leefbaarheidsprojecten in dorpen
 • Nieuwbouw
 • Aandacht voor de toekomst van de kerk in het dorp
 • Kleine Kernen Spel
 • Vragen en hulp bij subsidieverwerving
 • Diverse pratische vragen van dorpshuizen

 

Behoefte aan ondersteuning

In vragenlijst kon aangegeven worden aan welke ondersteuning er behoefte is in de dorpen. De antwoorden die werden gegeven, waren divers en passen goed bij de mogelijkheden die de OVKK biedt. De OVKK heeft een netwerk van professionele adviseurs die namens de OVKK in gesprek gaan met besturen van accommodaties, dorpsbelangen en initiatiefgroepen. Per vraag bekijken we welke adviseur het best aansluit bij de vraag. De vragen die leven zijn onder andere:

 • Hoe zet ik een goede dorpsenquete uit om een dorpsvisie te ontwikkelen?
 • Kan ik ondersteuning krijgen bij vragen over subsidies en het aanvragen ervan om onze kern leefbaar te houden?
 • Financieringsvraagstukken houden veel deelnemers aan de vragenlijst bezig.
 • Kan de OVKK ook ondersteuning bieden als we het niet eens zijn met beleid vanuit de provincie of gemeente?
 • Ook zijn veel dorpen bezig met duurzaamheid en natuur in en rond de dorpen. Veel vragen over de aanpak hiervan hebben ons bereikt.
 • Hoe kunnen we als dorp meedoen met pilotprojecten die vanuit de provincie worden aangekondigd?
 • Kan de OVKK als buitenstaander en onafhankelijke partij met ons meedenken?
 • Hoe zorgen we voor meer nieuwsbouw van woningen voor verschillende doelgroepen?
 • Kunnen jullie voorbeelden geven van succesvolle projecten in andere kernen ter inspiratie?
 • Ik ben benieuwd naar alle mogelijkheden die de OVKK biedt, kunnen jullie daar meer over vertellen?

 

Woonruimte en behouden voorzieningen grootste uitdagingen op het Overijssels platteland

We vroegen de deelnemers aan de vragenlijst aan te geven welke drie zaken zij als grootste uitdaging zien voor de komende tijd. De vragenlijst dateert nog van voor de coronacrisis. We kunnen ons voorstellen dat deze vraag op dit moment anders beantwoord zou worden. Dit waren de meest genoemde uitdagingen (in februari 2020) 

1. Woningen voor starters en ouderen

2. Behoud van voorzieningen en goede exploitatie dorpshuizen en mfa

3. Het betrokken houden van dorpsgenoten en vrijwilligers en instandhouden noaberschap

4. De omgeving aantrekkelijk en veilig houden en mooie natuur

5. Samenwerking tussen verschillende verenigingen

6. Zorgen voor voldoende inwoners

7. De energietransitie

8. Goed openbaar vervoer

9 medewerking en priorititeit voor platteland van overheid

10. Het behouden van de school voor de dorpen

11. Zorg voor ouderen

Kennis gewenst om uitdagingen aan te pakken.

Uit de reacties kwam naar voren dat lang niet iedereen het idee heeft zelf (of als dorpsbelang, dorpshuis of initaitefgroep) te beschikken over de benodigde kennis. Dat is helemaal niet erg. Samen met haar adviseurs heeft de OVKK een groot netwerk met kennis op veel verschillende gebieden. Maak daar gebruik van en zet de OVKK in, als daar behoefte aan is. De kennis die in de dorpen wel beschikbaar is, is vaak te vinden binnen de stichting dorpsbelang en besturen van accommodaties. Die zijn voor vragen over leefbaarheidsprojecten een mooi eerste aanspreekpunt.
Er is, bij de mensen die aangaven zelf niet over voldoende kennis te beschikkken, behoefte om met de OVKK van gedachten te wisselen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Helaas was de vragenlijst anoniem en kunnen we niet direct contact opnemen. Bij deze roepen we deelnemers aan de vragenlijst op die hun vraag willen stellen aan de OVKK op, om contact met ons op te nemen. Daar zijn we voor! Stuur een mail naar info@ovkk.nl of bel ons op  06 57 44 87 53

Hebben jullie als dorp voldoende kennis in huis om de uitdagingen goed aan te gaan? Wil je hierover in gesprek met de OVKK?

 

Aandachtspunten voor de OVKK
 • We hebben ook gevraagd wat we als OVKK beter kunnen doen. Met de feedback van de reponsdenten zijn we blij en gaan we serieus mee aan de slag. Deze punten werden vaker dan 1 keer genoemd: 
 •  
 • Inventariseer voor welke op te lossen problemen Europese subsidies mogelijk zijn
 • Blijf aandacht geven aan de verbetering van kleine kernen en blijf met ons in contact
 • Houd ouderen actief in de fase dat ze het nog kunnen.
 • Laat van jullie horen
 • Denk na over herinrichting platteland en agrarische bebouwing
 • Maak gebruik van de expertise die er is in de verschillende dorpen
 • Zet de kracht (en uitdagingen) van de dorpen op de kaart. Breng ons samen. En samen met de partijen die een rol kunnen spelen bij de uitdagingen.
 • Deel successen en voorbeeldprojecten uit andere dorpen.
 • Voorlichting over en voorbereiding op Omgevingswet, vooral de praktische gevolgen voor kleine kernen
 • Profilering: waarvoor staat OVKK en waarvoor Stimuland?
 • Proactief de kernen in tc.
 • Bestuurders van PB's, dorpsraden, buurt en dorpshuizen actief blijven benaderen
 • Opzet netwerkgroep
 • Blijf zelfstandig. En blijf aan de zijde van dorpen staan.

 

Wie vulden onze vragenlijst in?

De gemeenten waaruit we geen reactie hebben ontvangen zijn: Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Zwartewaterland. De andere gemeenten zijn op deze manier vertegenwoordigd:

Uit welke gemeenten kwamen de antwoorden?

 

De functies van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn als volgt verdeeld: 

Functies van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld.

Oproep van de OVKK aan iedereen die werkt aan de leefbaarheid op het platteland

Helaas was de vragenlijst anoniem en kunnen we niet direct contact opnemen bij sommige concrete vragen die gesteld zijn. Bij deze roepen we deelnemers aan de vragenlijst op die hun vraag willen stellen aan de OVKK op, om contact met ons op te nemen. Daar zijn we voor! Stuur een mail naar info@ovkk.nl of bel ons op  06 57 44 87 53
Ook alle andere mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij bijvoorbeeld het nadenken over de toekomst van het dorp, hoe om te gaan met de (financiele)uitdagingen door de coronacrisis of de opstart van een initiatief. Neem voorall contact met ons op. We zetten ons netwerk graag in om je in contact te brengen met de juiste mensen, zodat je verder kunt!