Uit onderzoek onder inwoners en ondernemers uit Overijssel blijkt dat de mooie natuur in onze provincie gekoesterd en hoog gewaardeerd wordt. Daarom geeft de provincie Overijssel graag in samenspraak met de samenleving invulling aan haar nieuwe verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid.

OVKK werkt mee aan nieuw natuurbeleid Overijssel

Uit onderzoek onder inwoners en ondernemers uit Overijssel blijkt dat de mooie natuur in onze provincie gekoesterd en hoog gewaardeerd wordt. Daarom geeft de provincie Overijssel graag in samenspraak met de samenleving invulling aan haar nieuwe verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid. Dit natuurbeleid is namelijk gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Ook wij nemen deel aan dit proces. Gerard Derkman, bestuurslid van de OVKK, is deelnemer van de themagroep ‘natuur dichtbij’ en werkt vanuit die groep, samen met diverse andere organisaties, aan het nieuwe natuurbeleid voor Overijssel.

Eerste fasen: Groene Tafels en aftrapnotitie
In 2016 waren er Groene Tafels. inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en waterschappen met elkaar in gesprek over het onderwerp natuur: ‘hoe verbeteren we de relatie tussen natuur en economie?, ‘hoe zorgen we ervoor dat mensen zich verbonden voelen met natuur en landschap?’, ‘hoe beschermen we plant- en diersoorten in samenhang met ruimte voor economische ontwikkelingen?’ en ‘hoe houden we het landschap aantrekkelijk?’. De opbrengst van deze Groene Tafels is verwoord in een aftrapnotitie.  

Volgende stap: het beleid concreet maken
Vanaf januari 2017 zijn de werkateliers gestart: hier werken vier themagroepen de ambities uit de aftrapnotitie verder uit naar concreet beleid. Met hun uitwerking wordt het bestaande natuurbeleid verdiept en aangevuld. De themagroepen ontwikkelen samen een koersdocument en uitvoeringsagenda voor het natuurbeleid. Deze worden weer breed gedeeld in een gezamenlijke Groene Tafel bijeenkomst. Als die uitkomsten breed worden gedragen, bieden Gedeputeerde Staten het koersdocument voor de zomer van 2017 aan Provinciale Staten aan. Zij beslissen dan of zij het koersdocument overnemen in de provinciale omgevingsvisie, die ook de status heeft van provinciale natuurvisie.

Meer weten over het nieuwe natuurbeleid? www.overijssel.nl/natuurvoorelkaar