Leidraad wooninitiatieven

Veel dorpen hebben hun behoefte aan woningen al in een dorpsvisie opgenomen. Vaak zijn er ook al initiatieven gaande, waarin lokale organisaties, ondernemers en bewoners samenwerken om in die plaatselijke vraag te voorzien. De LVKK heeft samen met de provinciale verenigingen een handreiking opgesteld die initiatiefnemers helpt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in de kleine kernen. Ook de herbestemming van bestaand vastgoed komt aan bod.

In de handreiking wordt de ontwikkeling van een initiatief in stappen uitgewerkt. Twee intermezzo’s belichten onderwerpen die in alle fasen van een project aan de orde kunnen zijn. Ter illustratie en inspiratie delen vijf zeer gevarieerde wooninitiatieven hun ervaringen en tips. Daarnaast geeft de handreiking informatie over betrokken partijen en wet- en regelgeving.

Op 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet in werking getreden. Deze beoogt een meer samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. De nieuwe werkwijze vergt gewenning. Als initiatiefnemers is het goed om daar rekening mee te houden.

De ontwikkeling van nieuwbouw of herbestemming vereist een lange adem en veel doorzettingsvermogen. Een gemiddeld project duurt al gauw een aantal jaren. De tips van initiatiefnemers die het proces doorlopen hebben, zullen zeker helpen, evenals het heldere stappenplan dat in de brochure is opgenomen.  

Wonen in een krachtige gemeenschap met bewoners als opdrachtgever