Leegstand van onder andere winkels, boerderijen, kerken en scholen maakt de leefomgeving minder aantrekkelijk. Met name voor kleine kernen is de impact groot en dreigt er verloedering. Mogelijk kan voor leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming gevonden worden: van een dorpshuis in de vrijgekomen school tot een buurtkamer in een kerk. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? Deze vraag leeft in veel dorpen.

Ongetwijfeld zijn er goede voorbeelden van herbestemming aan te wijzen. Hiervan kunnen we leren en tijdens het laatste landelijke PlattelandsParlement is dit thema dan ook uitgebreid aan de orde gekomen. In reactie hierop stimuleert het Ministerie van BZK onderzoek naar gevallen van leegstand en mogelijke oplossingen. Inmiddels zijn de provinciale kleinekernenorganisaties van Gelderland, Drenthe en Overijssel (OVKK) met een onderzoek van start gegaan.

De eerste stap is het houden van een enquête. Waar doet zich leegstand voor en waar liggen de kansen? Uw bijdrage aan deze enquête wordt zeer op prijs gesteld. Via deze link komt u bij een vragenlijst. Specifiek van mensen die ervaring hebben met herbestemmingsprojecten willen we horen waar zij tegenaan lopen of hebben gelopen. Het invullen vraagt circa 10 minuten. Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de vorderingen van dit onderzoek.