In 2014 hebben Provinciale Staten de Herijking OV-tactiek (PS/2013/865) vastgesteld. Hierbij is besloten te starten met de ombouw van het OV in Overijsselmet als doel om in 2018 een begrotingsevenwicht te bereiken. Tevens is destijdsbesloten om in 2016 een nieuwe OV-visie aan PS voor te leggen, waarin vooral derol van het OV in de huidige samenleving aan bod komt en waarin de eersteopgedane ervaringen met de ombouw van het OV een plek krijgen. Deze nieuwe OVvisieheet nu Koersdocument OV, omdat hierin de koers op het gebied van OV wordtaangegeven. Het Koersdocument is een uitwerking van de Omgevingsvisie. HetKoersdocument OV geeft op hoofdlijnen kaders voor concrete maatregelen. Vanuitde participatiegedachte geeft die koers qua inhoud en proces ook nog veel ruimteom samen met partners en samenleving invulling te geven aan deuitvoeringsagenda.Vanuit de vijf in het koersdocument beschreven opgaven wordt gekozen ominhoudelijk in te zetten op een transitie naar duurzame mobiliteit. Duurzamemobiliteit bestaat uit drie peilers, te weten het vermijden van mobiliteit, hetveranderen van mobiliteit en het schoner maken van mobiliteit. Voor OV lijkt erdaarbij vooral een rol weggelegd bij voldoende bundeling van reizigers op drukkeverbindingen. Inhoudelijk betekent dit dat wij een scherper onderscheid willenmaken in een kernnet OV en mobiliteit buiten het kernnet.Het kernnet bestaat uit de nationale en regionale spoorlijnen aangevuld met eenaantal belangrijke buslijnen. De ambitie is hier om meer reizigers vooral vanuit deauto naar het OV te trekken en daarmee ook de kostendekkingsgraad van het OVverder te verhogen.Buiten dit kernnet OV spreken wij over de mobiliteitsmix. In de mobiliteitsmixblijven buslijnen bestaan op verbindingen en momenten met voldoende bundelingvan reizigersstromen, zowel binnen de steden als in het buitengebied. Dat is metname het geval op plaatsen waar veel scholieren en studenten gebruik maken vanhet OV.Bij onvoldoende bundeling zien wij de fiets en de auto als goed alternatief enzoeken wij samen met partijen naar mogelijke aanvullende systemen, ondervoorwaarde natuurlijk dat het alternatief niet duurder is.

Het volledige document (het Statenvoorstel PS 171) is hier te downloaden