Missie en Visie

Missie

Het Overijsselse platteland vormt geen uitzondering op landelijke tendensen die duiden op vergrijzing, krimp en schaalvergroting. In de dorpen merken de mensen dat dagelijks. Buurtwinkels, pinautomaten, scholen en andere voorzieningen verdwijnen en worden geconcentreerd in de grotere kernen. Tegelijkertijd echter kent het platteland een opbloei van nieuwe activiteiten, zoals recreatie en toerisme, ict, de productie van streekeigen artikelen en duurzame energie.

De OVKK wil als vereniging met leden haar achterban in staat stellen om deze ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar kansen voor hun eigen dorp. We maken deel uit van een beweging van mensen die iets voor hun dorp willen betekenen. We behartigen de leefbaarheid van en in kleine kernen door ambities en energie die daar leeft zichtbaar te maken. 

Visie

Wij geloven in een beter, leefbaar Overijssel met een vitaal platteland waar de inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun dorp. De OVKK zet zich ervoor in om initiatiefnemers zodanig bij te staan, dat ze serieus werk kunnen maken van hun plannen. De OVKK heeft hiervoor drie speerpunten opgesteld:

 1. Versterken van de vereniging
 2. Ondersteuning in de kleine kernen
 3. Opkomen voor de leefbaarheid
Speerpunten

Het wegvallen van voorzieningen, de scheefgroei in de bevolkingsopbouw, onvoldoende starterswoningen en de toenemende verstedelijking zijn onderwerpen die de dorpen dagelijks bezighouden. We hebben onze achterban geraadpleegd over hun bevindingen. Op basis hiervan zijn de volgende ontwikkelingen in beeld gekomen, waarop we ons de komende jaren willen toeleggen:

 1. Woningbouw
 2. Vrijwilligerswerk
 3. Verstedelijking
 4. Dorpshuis
 5. Voorzieningen
 6. Krimp
 7. School
 8. Landbouw
 9. Kerk
 10. Gezondheid

 

 

Download ons manifest