ANBI en Jaarverslagen

De OVKK staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie hieronder.

Naam: Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. (OVKK)
RSIN / fiscaal nummer: 8022.67.701
Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel te behartigen, alles in de ruimste zin van het woord.
Contactgegevens: Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren | telefoon:  06 57 44 87 53 | e-mail:  info@ovkk.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 8 natuurlijke personen, van wie de voorzitter, secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Op deze pagina staat onze huidige bestuurssamenstelling 

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten, dan wel een beperkte vacatievergoeding. De bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 225,- per kwartaal en een km-vergoeding van 28 ct per km. Het beloningsbeleid voor het personeel is conform de functie van consulent in de CAO Sociaal Werk 2019-2021. 

Hoofdlijnen beleidsplan:
De OVKK weet wat er leeft op het platteland van Overijssel door intensieve contacten met haar leden, de dorpsbelangen en dorpshuizen van Overijssel. Als neutrale partij met een krachtig netwerk stimuleert en ondersteunt de OVKK haar leden bij het (be)leefbaar maken en houden van de krachtige kernen in Overijssel. De weg wijzen, initiatief zichtbaar maken, oplossingsrichtingen en uitdagingen agenderen bij overheden en maatschappelijke organisaties is onze meerwaarde.  Als leefbaarheidsambassadeur is de OVKK een serieuze en waardevolle gesprekspartner voor beleidsmakers. Vanuit haar missie en kijk op de leefbaarheid in Overijssel heeft het bestuur van de OVKK haar ambities voor de komende jaren geformuleerd. De ambities van de OVKK worden geformuleerd aan de hand van 4 pijlers. Per pijler worden een aantal concrete acties geformuleerd die de OVKK de komende jaren gaat uitvoeren.

  • Contact met onze leden
  • Onze toegevoegde waarde
  • Delen en organiseren
  • Waarderen van initiatief


Statuten: 
Statuten van de Vereniging

Jaarverslagen:

2020:

2019:

2018

2017